Liberty, Intelligence, Our Nation's Safety.

Lions zijn mensen die zich belangeloos inzetten om lokaal en wereldwijd anderen te helpen die hulp nodig hebben, waarin niet door de reguliere kanalen wordt voorzien.

Mensen die Lion worden staan over het algemeen zelfstandig en zelfbewust in het leven en zijn graag bereid zich onbaatzuchtig in te spannen voor het goede doel. Dat doen ze bij voorkeur op vriendschappelijke basis met mensen van uiteenlopende beroepsgroepen. Door kennis te nemen van elkaars achtergrond en invalshoek bewijzen ze elkaar onderling ook een dienst. 
De drie kernwaarden van de Lions zijn externe hulp, zelfontplooiing en vriendschap.

Erecode

Bij het aangaan van het lidmaatschap geef je aan dat je je volgens de internationaal afgesproken erecode zult gedragen. Van een Lion wordt verwacht dat hij (zij):

 1. zich tijdens zijn werk/leven zodanig zal inzetten dat hij aanspraak mag maken op een goede reputatie;
 2. goede resultaten nastreeft tegen een redelijke vergoeding, zonder gebruik te maken van ontoelaatbare middelen of door anderszins incorrect te handelen;
 3. steeds voor ogen houdt dat zijn positie/carrière niet ten koste van anderen mag worden opgebouwd; degenen die een beroep op hem doen niet in de steek laat en trouw is aan zijn principes;
 4. bij twijfel of zijn positie of handelen tegenover een ander wel rechtmatig of moreel verantwoord is, twijfel wegneemt, ook al is dat strijdig met zijn eigenbelang;
 5. vriendschap niet als middel maar als doel beschouwt; ervan uitgaat dat ware vriendschap niet berust op wederzijds verleende diensten, niets verlangt en diensten aanvaardt in de geest waarin zij worden gegeven;
 6. hij zich steeds bewust is van de plichten ten opzichte van zijn land en leefgemeenschap, zich in woord en daad loyaal gedraagt en zoveel als mogelijk is tijd, energie en middelen voor deze samenleving inzet;
 7. zijn medemensen helpt door mee te leven in gevallen van nood en steun en hulp biedt;
 8. voorzichtig is met kritiek, royaal met lof en zich niet negatief maar constructief opstelt.

De Lions organisatie

Er zijn wereldwijd 1,4 miljoen Lions.  Elke Lion is lid van een Lionsclub, waarvan er wereldwijd 46.000 zijn. 

Elke Lionsclub is lid van:

 • een district (Nederland telt 6 districten)
 • het multiple district (Nederland is Multiple district 110)
 • Lions Clubs International.

Elke Lionsclub mag stemmen op de algemene ledenvergadering van het district (districtsconventie), het Multiple district (de nationale conventie) en Lions Clubs International (de internationale conventie).
Wat op de internationale conventie besloten wordt is bepalend voor alle Lions wereldwijd. Door het lidmaatschap van de Lions te aanvaarden geef je aan dat je je daarnaar zult gedragen.

Tien zaken die elke lid moet weten

 1. Ik ben lid van een Lionsclub die de doelstellingen van Lions Clubs International (LCI) heeft onderschreven. De Lions erecode is de leidraad van elke Lion. Als lid van deze vriendenclub heb ik de mogelijkheid om met mijn kennis, ervaring en netwerk bij te dragen aan een betere samenleving dichtbij en veraf.
 2. Lionsclub Pleiades is lid van drie verenigingen: ons district (AZ), het Meervoudig District 110 Nederland (MD110) en LCI gevestigd in Oak Brook (VS). Mijn club moet zich dus houden aan de besluiten en regelingen van die verenigingen. Afgevaardigden van mijn club hebben stemrecht op de ledenvergaderingen ("conventies") van deze drie verenigingen.
 3. Elke club is echter autonoom in de manier waarop zij invulling wil geven aan de doelstellingen van LCI, die worden samengevat in het motto "We Serve".
 4. Afgevaardigden van circa act clubs uit een regio komen een aantal malen per jaar in een zogenoemde zonevergadering bijeen om in kleine groep ervaringen uit te wisselen en om adviezen aan het districtsbestuur ("kabinet") te formuleren.
 5. Mijn club is een van de zestig clubs in mijn district. In het districtsbestuur ("kabinet") zitten Lions die mijn club van advies kunnen dienen. Te denken valt aan het opzetten van activitetiten, vermeerdering opbrengsten van club acties, de LOLAS-ledenadministratie, het inrichten van onze website, beleid ledenbestand, sponsoring nieuwe clubs, enzovoorts.
 6. Mijn club is een van vierhonderd clubs in mijn district. In het Meervoudig District 110 Nederland. Deze vereniging regelt zaken die de zes districten niet alleen kunnen regelen: het uitgeven van Lion magazine, folders, de organisatie van het LOLAS-ledenbestand, internatioonale contacten enzovoorts.
 7. Op www.lions.nl kan ik alles vinden over de Lions in Nederland en via links, over Lions wereldwijd.
 8. Met mijn eigen emailadres kan ik zelf in LOLAS mijn personalia wijzigen en alle gegevens van mijn club en clubgenoten vinden, evenals van alle andere Lionsclubs in Nederland.
 9. Ik ben een van de 1,3 miljoen Lions in 205 landen (Lions zijn de grootste service organisatie ter wereld!). Vrijwel elke van de 45.000 Lionsclubs vindt het leuk als ik op een van mijn reizen op clubbezoek kom. Ik vind hun adressen op de website van LCI: www.lionsclubs.org, kijk naar "find a club".
 10. Lionsclubs bestaan bij de gratie van de wereldwijde organisatie en omgekeerd. Als er een beroep op mij gedaan wordt een functie in het district of het MD te vervullen, zal ik dat in ernstige overwegingen moeten nemen.

Contributies

Elke Lion betaalt per jaar contributie buiten zijn/haar club om, die als volgt is opgebouwd:

Contributie MD110 circa € 30,50 - besluit Nationale Conventie
Contributie Lions Clubs International circa € 32,00 - besluit Internationale Conventie
Contributie District  circa € 18,00 - besluit districtsconventie
Bijdrage aan LCIF  € 5,00 - besluit Nationale Conventie
Bijdrage aan Stichting Hulpfonds € 2,00 - besluit Nationale Conventie
Bijdrage aan Stichting Jeugduitwisseling € 5,00 - besluit Nationale Conventie

 

De contributies zorgen ervoor dat de organisatiekosten vande Lions uit eigen middelen worden betaald, zodat de kosten die voor goede doelen gemaakt worden niet ten koste gaan van de opbrengsten voor het goede doel.

Een quote

"Denkt u ook dat wij niet alleen op de wereld zijn om te genieten van het leven maar ook om ons welzijn te delen met hen die het minder hebben getroffen?

Onder het motto "We Serve" ondernemen wij, Lions club Den Haag Pleiades, concrete sociale activiteiten en ondersteunen wij maatschappelijke projecten.

Daarnaast organiseren wij graag interessante lezingen en gezellige bijeenkomsten voor onze mensen."

 

 

National Convention